مسابقه ,کلاس ,پنجم ,چهارم ,برنده ,فوتسال ,مسابقه فوتسال ,مسابقه طناب ,کلاس چهارم ,فوتسال کلاس ,مسابقه پرتاب ,مسابقه فوتسال برنده

" بسمه تعالی و به نستعین "

برنامه برگزاری مسابقات و مراسمات ویژه دهه فجر دبستان هوشمند توحید

تاریخ

برنامه اجرایی

ساعت اجراء

یک شنبه

10/11/95

مسابقه دارت کلاسهای اول و دوم و سوم

مسابقه چرخش حلقه اول و دوم و سوم

10 15/10

11 15/11

دوشنبه 11/11/95

مسابقه پرتاب دارت کلاسهای چهارم و پنجم

مسابقه پرتاب دارت کلاس ششم

مسابقه پرش ارتفاع کلاس اول و دوم و سوم

9 15/9

10 15/10

11 15/11

سه شنبه 12/11/95

مسابقه فوتسال کلاس سوم الف و ب

جشن آغاز دهه ی فجر انقلاب اسلامی

مسابقه فوتسال کلاس چهارم الف و ب

مسابقه فوتسال کلاس پنجم و برنده کلاس سوم

مسابقه پرتاب توپ کلاس اول و دوم و ششم

30/8

9 و 33 دقیقه

11

12

11 15/11

چهارشنبه 13/11/95

مسابقه فوتسال کلاس ششم الف و ب

مسابقه پرتاب توپ کلاس سوم و چهارم و پنجم

مسابقه پرش جفت پا کلاس اول و سوم و چهارم

30/8

10 15/10

11 15/11

 

 

 

شنبه 16/11/95

مسابقه پرش ارتفاع کلاس چهارم و پنجم و ششم

مسابقه پرش جفت پا کلاس دوم و پنجم و ششم

مسابقه طناب کشی کلاس اول و دوم

مسابقه طناب کشی برنده ی بالا و سوم

9 15/9

10 15/10

11 15/11

11 15/11

یک شنبه 17/11/95

مسابقه دو کلاس چهارم و پنجم

مسابقه دو کلاس ششم

مسابقه طناب کشی کلاس پنجم و چهارم

9 15/9

10 15/10

11 15/11

دوشنبه 18/11/95

مسابقه طناب کشی ششم الف و ب

مسابقه طناب کشی برنده ششم و برنده پنجم و چهارم

10 15/10

11 15/11

سه شنبه 19/11/95

مسابقه فوتسال برنده کلاس چهارم و برنده پنجم و سوم

فینال - مسابقه فوتسال برنده ششم و برنده بالا

میان زنگ ورزش اول

میان زنگ ورزش دوم

چهارشنبه 20/11/95

 

جشن پیروزی انقلاب اسلامی

 

 

 

منبع اصلی مطلب : دبستان هوشمند توحید
برچسب ها : مسابقه ,کلاس ,پنجم ,چهارم ,برنده ,فوتسال ,مسابقه فوتسال ,مسابقه طناب ,کلاس چهارم ,فوتسال کلاس ,مسابقه پرتاب ,مسابقه فوتسال برنده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : آغاز مسابقات ورزشی ویژه جام دهه ی فجر انقلاب اسلامی